05.01.2020 - tychvinskaya_wm

Tikhvin Icon of the Mother of God

Tikhvin Icon of the Mother of God