12.08.2018 - family_icon_small-en

handwritten family icon