11.09.2017 - Konevskaya (Golubitskaya) icon of the Mother Of God.

Konevskaya (Golubitskaya) icon of the Mother Of God.